YT Peak - шаблон joomla Joomla

Регистрација

 
   
 
Forgot Login?   Sign up  

 ИЗЈАВА

                        

ПРЕВЗЕМАМ ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ КАКО КАРТИНГ ВОЗАЧ ВО АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР

Во понатамошниот текст: ВОЗАЧ;

ПОД ПОЛНА МАТЕРИЈАЛНА, МОРАЛНА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ И ПРИ ЧИСТА СВЕСТ И СОВЕСТ ИЗЈАВУВАМ ДЕКА:

1.        Сум запознаен со сите инфорации релативни со управување на КАРТИНГ, како и со сите сигурносни и безбедносни правила и прописи, и давам мое одобрување за возачот да вози КАРТИНГ;

2.        Јас сум/ ВОЗАЧОТ е во одлична здравствена состојба, тој/таа не е под дејство на било какви лекови, кои може да ја намали способноста да вози КАРТИНГ;

3.        Јас/ВОЗАЧОТ не користам/и наркотични средства или алкохол, тој/таа не е под дејство на нив, и се обврзува да не ги користи со цел да не се намалат способностите да вози КАРТИНГ;

4.        Јас/ВОЗАЧОТ сум/е во одлична здравствена состојба, вклучувајќи физичка и ментална состојба, и не е под влијание на надворешни влијанија, кои можат да ја намалат способноста да вози КАРТИНГ;

5.        Јас/ВОЗАЧОТ превземам одговорност за сите мои активности како ВОЗАЧ, кои што се во делот на имотно и штети кон трети лица на АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР, на операторите во истиот, и на останати трети лица за време на моето возење КАРТИНГ;

6.        Јас/ВОЗАЧОТ нема да покренам/покрене правни дејства во мое име, или во име на ВОЗАЧОТ, за штети против АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР, организаторите, вработените во АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР, освен ако штетата не е предизвикана како последица на намерни дејствија од страна на персоналот на смена во АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР;

7.        Јас/ВОЗАЧОТ нема да покренам правни дејствија во мое име, или во име на ВОЗАЧОТ, против АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР, за штети или последици на ВОЗАЧОТ од страна на трети лица;

8.        Согласен сум Јас/ВОЗАЧОТ да ги прифатам без приговор веднаш инструкциите и наредбите дадени од техничкиот персонал. Во случај на неисполнување на инструкциите и наредбите, Јас/ВОЗАЧОТ ќе биде исклучен од понатамошното управување со КАРТИНГОТ, без повраток на средствата што ги уплатил;

9.        Јас/ВОЗАЧОТ сум/е запознаен со структурата и функциите во склоп на АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР, запознаен сум/е со деловите на КАРТИНГОТ кои се подлежи на термички промени, и сум/е запознаен со ризикот да се повреди доколку не ги исполни инструкциите и дојде во контакт со деловите кои се термички активни;

10.     Јас/ВОЗАЧОТ сум/е запознаен со инструкциите да се носат тесна облека за време на возењето КАРТИНГ, со напомена на горниот дел од облеката да биде поставен во долниот дел од облеката, и се забранува да се носи широка облека како шалвари, отворени обувки и други аксесоари како шалови за време на возењето КАРТИНГ;

11.     Јас/ВОЗАЧОТ сум/е запознаен со потребата да се вози со врзана коса доколку има подолга коса, за да може безбедносната опрема да се намести како што треба, и да не дојде косата во контакт со делови од КАРТИНГОТ;

12.     Јас/ВОЗАЧОТ сум/е запознаен дека во случај на дефект или удар од било каков карактер на КАРТИНГОТ треба истиот да го пријави на техничкиот персонал, како и веднаш да се изврши сместување на КАРТИНГОТ на безбедно место со цел да на истиот да му се изврши интервенција за отстранување на дефектот;

13.     Во случај било која од претходно наведените изјави да престане да важи, останантите изјави продолжуваат да важат!

       Јас/ВОЗАЧОТ сум/е согласен АРТ КАРТИНГ ЦЕНТАР да ги употребува моите лични податоци во маркетиншки цели, особено оние податоци кои согласно Законот за заштита на лични податоци се строго доверливи

                                                                                                                              

ИЗЈАВАТА ЈА ДАВА

Име и презиме _______________________________________

Потпис _______________________________________

Posted in Terms and conditions

Печати Е-пошта

Copyright © 2016 ART KARTING CENTAR